Centrala Materiałów Budowlanych Sp.z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest .Centrala Materiałów Budowlanych Sp.z o.o.  z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Kasprzaka 5, KRS nr 0000063307 , zwana dalej: „Administratorem”.
2.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jest Pani/Pan;
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu własnego Administratora lub obrony praw albo  dochodzenia roszczeń;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych oraz ochrony lub  dochodzenia roszczeń.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat od dnia rozwiązania/wykonania Umowy (co wynika z obowiązujących przepisów podatkowych).
6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane podmiotom które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy przygotowaniu i realizacji umowy, a w szczególności dostawcom przedmiotu umowy( firmom transportowym i kurierskim).
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku  uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.