Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP 5990300228, zwana dalej: „Administratorem”.

Z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-maila: cmb@cmbgorzow.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

 

  1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jest Pani/Pan;

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przekazywania Pani/Panu informacji handlowych kontrahentów Administratora , na podstawie uprzednio przez Panią/Pana wyrażonej zgody;

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu własnego Administratora lub obrony praw lub dochodzenia roszczeń;

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych oraz ochrony lub  dochodzenia roszczeń.

 

  1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 

  1. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat od dnia rozwiązania/wykonania Umowy (co wynika z obowiązujących przepisów podatkowych).

 

  1. Administrator może przekazać Pani/Pana dane podmiotom które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy przygotowaniu i realizacji umowy, a w szczególności dostawcom przedmiotu umowy, firmom kurierskim, kancelariom prawniczym, firmom ubezpieczeniowym, firmom leasingowym.

 

  1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

 

  1. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

 

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku  uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

  1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.